Dedal – projekt wsparcia kompetencji TIK

logo opolskie

„Dedal – projekt wsparcia kompetencji TIK”

– projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

 

Masz ukończony 18 rok życia?

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie opolskim?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 18 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego,
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym,
  • przynależność do co najmniej jednej z grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby opiekujące się osobami zależnymi, migranci powrotni i imigranci, osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich);

 

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: wrocomp@wrocomp.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 77 544 99 69.

Biuro projektu znajduje się w Dziergowicach przy ul. Wąskiej 6.

 

Do pobrania:

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 09.03  Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020