„Samotny biały żagiel”

„Samotny biały żagiel – kompleksowy program
wsparcia nabywania kompetencji językowych
i informatycznych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego”

Masz ukończony 18 rok życia?
Czujesz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?
Uczysz się, mieszkasz lub pracujesz na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet lub opanować
podstawy języka angielskiego?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Projekt jest adresowany do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (tj. średnie, podstawowe lub niższe) lub ukończyły 50 rok życia;
 • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności w zakresie ICT oraz językowych;
 • nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (dotyczy osób biernych zawodowo).

Sposób organizacji szkoleń

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.
Szkolenia komputerowe w Projekcie odbywają się według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP (Digital Competence Framework), w wymiarze 80 godzin lekcyjnych w zakresie 5 obszarów poziomu A lub B, umożliwiających uzyskanie zewnętrznego certyfikatu:

 • 1) Informacja;
 • 2) Komunikacja;
 • 3) Tworzenie treści;
 • 4) Bezpieczeństwo;
 • 5) Rozwiązywanie problemów.

Szkolenia językowe realizowane będą według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji językowych ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), w wymiarze 120 godzin lekcyjnych. Obejmują umiejętności na pełnym poziomie A w obszarach:

 • a) Rozumienie;
 • b) Mówienie;
 • c) Pisanie.

Szkolenia zakończone są zewnętrznym egzaminem i wydaniem certyfikatów.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@alof.pl. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 603 333 200. Biuro projektu znajduje się w Elblągu (82-300), ul. Warszawska 55.

Do pobrania:

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt realizowany w ramach Działania 02.03. Rozwój Kompetencji i umiejętności osób dorosłych,

Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020