Sterownik 2016

Loga Fundusze Europejskie, Pomorze Zachodnie, WUP Szczecin, UE

Projekt realizowany w ramach Działania: 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Tytuł projektu: Sterownik 2016

Projekt realizowany przez: WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła w partnerstwie z Polską Izbą Młodych Przedsiębiorców

Celem projektu jest wzrost umiejętności wykorzystania TIK przez co najmniej 231 osób powyżej 25 roku życia (w tym co najmniej 116 osób w wieku 50+ i 36 osób z niepełnosprawnościami), posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkałych na terenach gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (województwo zachodniopomorskie), nieposiadających podstawowych umiejętności w zakresie ICT w okresie do 31.01.2018 r.

Do projektu przyjętych zostanie 288 osób powyżej 25 roku życia, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. Zamieszkują w rozumieniu KC gminy wiejskie i/lub miejsko-wiejskie obszary Specjalnej Strefy Włączenia w województwie Zachodniopomorskim;
  2. Nie posiadają znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym tj. pozycja A dla obszarów wskazanych w standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych;
  3. Posiadają niskie kwalifikacje: do ISCED 3 włącznie[1];
  4. Z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności w zakresie ICT.

 

Szkolenia komputerowe w projekcie odbywają się według programu zajęć zgodnego z ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP (Digital Competence Framework), w wymiarze 80 h lekcyjnych na grupę w zakresie 5 obszarów poziomu A umożliwiających uzyskanie zewnętrznego certyfikatu:

  • Informacja;
  • Komunikacja;
  • Tworzenie treści;
  • Bezpieczeństwo;
  • Rozwiązywanie problemów.

Ukończenie szkoleń uprawnia uczestnika projektu do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, którego zaliczenie przez Uczestnika Projektu uprawnia do otrzymania Certyfikatu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Słownik głównych pojęć

Harmonogram szkoleń

 

Biuro Projektu:
ul. Piastowska 2,
73-200 Choszczno

Osobiste złożenie dokumentów jest możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w Biurze Projektu w godzinach od 09:00 do 15:00 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 609 397 085.

[1] Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED). Poziomy klasyfikacji oznaczają: Poziom 0 – przedszkole; Poziom 1 – Szkoła podstawowa; Poziom 2A – gimnazjum, Poziom 3A – Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające; Poziom 3C – Zasadnicza szkoła zawodowa. Oznacza to, że w projekcie mogą wziąć udział osoby, które mają wykształcenie nie wyższe niż średnie. Jednocześnie wykluczone z udziału w projekcie są osoby, które mają wykształcenie na poziomie szkoły policealnej (zgodnie z klasyfikacją ISCED jest to poziom 4).