TIK w drodze do kariery

loga pomorskie

TIK w drodze do kariery!”

 – projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii
informacyjno-komunikacyjnych

 

Masz ukończony 50 rok życia?
Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?
Mieszkasz w województwie pomorskim?
Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

 

Projekt przyczyni się do złagodzenia występowania problemu wykluczenia cyfrowego osób o niskich kwalifikacjach w wieku 50 lat i więcej, a co za tym idzie pozwoli na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Jego celem jest zwiększenie umiejętności obsługi i wykorzystania technologii ICT potwierdzonych certyfikatem nabycia kompetencji na poziomie A (Digital Competence Framework)przez co najmniej 918 osób posiadających niskie kwalifikacje w wieku 50 lat i więcej.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • ukończony 50 rok życia,
  • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe),
  • chęć podniesienia kompetencji,
  • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego,
  • brak znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: wrocomp@wrocomp.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel. 609 150 122.

Biuro projektu znajduje się w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 21/23.

Czas realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.05.2019r.

 

Do pobrania:

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne,
Osi Priorytetowej V Zatrudnienie,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020